Uw woning verkopen bij Ter Riet Makelaars.

Belangrijkste voordelen
* Lage courtage
* Optimale aandacht van een klein kantoor
* Gedegen kennis verkoopt sneller
* Onafhankelijkheid
        

Lage courtage
U wilt een zo hoog mogelijke prijs generen voor uw woning, u wilt niet dat uw woning eindeloos te koop staat en u wilt het liefst niet te veel aan uw makelaar uitgeven. Wij vragen een eerlijke prijs voor een compleet product. Om ervoor te zorgen dat uw woning niet eindeloos te koop staat is het tevens van belang dat de verkoopprijs realistisch wordt bepaald m.b.v. de branch-en vakkennis van de makelaar.

Optimale aandacht

Belangrijk is voor onroerend goed met een wat meer exclusieve ligging, dat dit op de juiste manier bij potentiële kopers onder de aandacht wordt gebracht. Dit vraagt dus om een marktgerichte benadering met een voor uw object unieke strategie. Ook belangrijk is dat potentiële klanten goed worden opgevangen. Wij werken in principe niet met secretaresses of assistenten en kunnen daardoor direct de potentiële koper zelf informeren en enthousiasmeren voor het te verkopen onroerend goed.

Gedegen kennis

Het is voor potentiële kopers natuurlijk belangrijk te weten dat de degene die de waar moet aanprijzen weet waarover hij praat. Kandidaten prikken direct door een snel verkooppraatje heen. Daarom is het van belang dat wij gedegen zijn opgeleid, goed van de plaatselijke situatie op de hoogte zijn en vakkundig te werk gaan. Hierdoor zal sneller een vertrouwensband met de potentiële kopers opgebouwd kunnen worden en dit zal uiteindelijk tot succes leiden.

Onafhankelijkheid

Doordat ter Riet Makelaars bij geen enkele makelaarsvereniging is aangesloten hoeft u nooit bang te zijn voor belangenverstrengeling als de kopende partij een "eigen makelaar" meebrengt. Wij zullen uitsluitend in uw belang optreden.

Biedingen

Het te koop aanbieden van een woning, alsmede het verstrekken van alle documentatie is een uitnodiging tot het doen van een bod. De verkoop/koop komt niet eerder tot stand, nadat over alle hoofdzaken en details overeenstemming is bereikt. Voor beide partijen is deze periode zeer spannend. De verkopende makelaar heeft een sleutelpositie in dit proces. Hij is immers degene die beide partijen zo snel mogelijk op de hoogte moet brengen van elkaar's standpunten. Een snelle reactie aan ons kantoor, al dan niet positief, stellen wij daarom zeer op prijs.

In een evt. bod dienen de volgende zaken te worden aangegeven:
         - De geboden koopsom
         - Gewenste datum van aanvaarding
         - Eventuele overname van roerende zaken
         - Eventuele ontbindende voorwaarden

Als bieder krijgt u niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor de financiering. U dient dit dus bij uw bod te vermelden en tevens aan te geven welk hypotheekbedrag benodigd is.
 

Koopakte

Onze koopakte wordt opgemaakt volgens de modelakte, die is opgesteld door de Nederlandse vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM, de consumentenbond en de vereniging Eigen Huis.

In de koopakte wordt opgenomen dat de koper na het tot stand komen van de overeenkomst, op korte termijn, een waarborgsom zal storten op de rekening van de notaris van zijn keuze voor het bedrag van 10% van de koopsom. De waarborgsom kan worden vervangen door een bankgarantie van een Nederlandse bankinstelling. Op grond van de Wet koop onroerende zaken kan  de koopovereenkomst van een woonhuis nog slechts schriftelijk worden aangegaan en moet een exemplaar of afschrift hiervan aan de koper ter hand worden gesteld. De koper heeft dan gedurende drie dagen het recht de koop te ontbinden. Daarnaast heeft de koper het recht de koopovereenkomst in te schrijven in de openbare registers (gedurende de bedenktijd kan dit slechts wanneer de akte is opgesteld en mede ondertekend door een notaris).