1.

ALGEMENE VOORWAARDEN “ter Riet Makelaars”

oktober 2014

Algemeen

Makelaardij ter Riet ,handelend onder de Maatschappelijke naam Ter Riet Makelaars, hierna verder aan te duiden als vastgoedadviseur/makelaar, is gebonden aan de voorwaarden en gedragscode.

2.

De vastgoedadviseur/makelaar zal er voor zorg dragen dat hetgeen wordt afgesproken/overeengekomen met een opdrachtgever schriftelijk wordt vastgelegd. Deze bevestiging wordt vervolgens door opdrachtgever en vastgoedadviseur/makelaar ondertekend.

3.

De vastgoedadviseur/makelaar zal met betrekking tot één object

slechts van één opdrachtgever een opdracht aanvaarden en derhalve slechts eenzijdig voor zijn werkzaamheden courtage in rekening brengen.

4.

De tariefstelling in de bemiddeling van registergoed kan onderhevig zijn aan een prijzenbeschikking van overheidswege. De

vastgoedadviseur/makelaar is verplicht zich te conformeren aan de alsdan gestelde maxima vanaf de datum dat deze in werking treden.

5.

De vastgoedadviseur/makelaar of zijn/haar medewerkers voert/voeren alle door hem/haar/hen aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen uit, met inachtneming van de belangen van opdrachtgever.

 

6.

In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden.

Opdracht

 

7.

Onder opdracht wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake registergoed voor zover niet anders blijkt uit de voorwaarden.

8.

De opdrachtgever dient door de vastgoedadviseur/makelaar of zijn/haar medewerkers geïnformeerd te zijn over de voorwaarden en courtage voordat hij de opdracht verstrekt.

9.

Indien de vastgoedadviseur/makelaar iemand beschouwt als zijn opdrachtgever, maar deze het bestaan van de opdracht betwist en het bestaan van de opdracht niet blijkt uit een door de opdrachtgever ondertekend en aan de vastgoedadviseur/makelaar gericht stuk, ontbeert de vastgoedadviseur/makelaar het recht op betaling wegens courtage en/of verschotten en/of onkosten, tenzij

hij het bestaan van de opdracht op andere wijze kan bewijzen.

10.

Het is de vastgoedadviseur/makelaar verboden meer dan één opdracht te aanvaarden met betrekking tot een registergoed. Indien hij eerder een opdracht heeft ontvangen betreffende een bepaald registergoed, kan hij een nieuwe opdracht pas aannemen, nadat de eerste opdracht schriftelijk is ontbonden.

11.

De opdracht houdt geen volmacht aan de vastgoedadviseur/makelaar in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever, tenzij dit expliciet is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

2

12.

Een opdracht loopt voor(on)bepaalde tijd en kan te allen tijde door de opdrachtgever worden ingetrokken of door de vastgoedadviseur/makelaar worden teruggegeven. Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk, bij aangetekend schrijven, te geschieden. Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de tweede werkdag, volgend op de datum waarop bedoeld aangetekend schrijven is verzonden, dan wel de in die mededeling genoemde latere datum. Bij beëindiging van de opdracht kan de vastgoedadviseur/makelaar kosten in rekening brengen overeenkomstig hetgeen is bepaald in de (bemiddeling)-overeenkomst.

13.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, buiten de vastgoedadviseur/makelaar om, overeenkomsten tot stand te brengen, onderhandelingen te voeren, activiteiten te ontplooien die de vastgoedadviseur/makelaar bij het vervullen van zijn opdracht kunnen belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen.

14.

Indien een overeenkomst in strijd met artikel 13 tot stand komt, is de

opdrachtgever courtage verschuldigd als ware de overeenkomst door tussenkomst c.q. toedoen van de vastgoedadviseur/makelaar tot stand gekomen.

15.

Uit hoofde van zijn opdracht staan de opdrachtgever de navolgende diensten ter beschikking:

-

bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;

-

beoordeling van de waarde van het in de overeenkomst vermelde

registergoed;

-

besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;

-

advies over en het voeren van onderhandelingen;

-

begeleiding bij de afwikkeling van de overeenkomst.

16.

De opdrachtgever is aan de vastgoedadviseur/makelaar courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt.

17.

De opdrachtgever is courtage verschuldigd indien een overeenkomst tot stand komt nadat de (bemiddeling-)opdracht is beëindigd, maar deze totstandkoming verband houdt met de dienstverlening van de vastgoedadviseur/makelaar aan de

opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt, behoudens tegenbewijs, verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen vier maanden na het einde van de opdracht. Van dit artikel kunnen partijen afwijken door bij beëindiging van de opdracht de werking van dit artikel uitdrukkelijk uit te sluiten.

18.

Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van de vastgoedadviseur/makelaar op courtage onverlet.

19.

Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de

Verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk. Met inachtneming van het hiervoor bepaalde is de

courtage verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

20.

De opdrachtgever vergoedt de onkosten en de advertentiekosten die de vastgoedadviseur/makelaar ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van kosten

en de omvang hiervan dient de vastgoedadviseur/makelaar tevoren met zijn opdrachtgever overleg te plegen en dient het resultaat van dit overleg schriftelijk te worden vastgelegd.

21.

De hiervoor genoemde onkosten en advertentiekosten is opdrachtgever ook verschuldigd bij beëindiging van de opdracht door intrekking of anderszins.

3

22.

Betreft de intrekking een opdracht tot het verlenen van diensten aan een opdrachtgever,-verkoper of -verhuurder, dan is deze opdrachtgever, boven de hiervoor genoemde kosten, een vergoeding verschuldigd zoals opdrachtgever en

de vastgoedadviseur/makelaar in de bemiddelingsovereenkomst zijn overeengekomen.

 

 

 

 

 

Berekening courtage

23.

De courtage(honorarium en evt. bijkomende kosten) zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, inclusief wettelijk verschuldigde Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).

24.

Onder de koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper aan verkoper verschuldigd is exclusief de kosten en rechten die op de overdracht vallen zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadastrale rechten.

25.

Indien over de koopsom Belasting Toegevoegde Waarde verschuldigd is dan wel deze in de koopsom is inbegrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag inclusief genoemde belasting tenzij de koper gerechtigd is om de

Belasting Toegevoegde Waarde in aftrek te brengen.

26.

Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen registergoederen wordt de courtage berekend over de koop- en aanneemsom tezamen dan

wel over de verwachte, uit de overeenkomst blijkende, bouwsom of stichtingskosten met inbegrip van de Belasting Toegevoegde Waarde, tenzij de koper gerechtigd is de Belasting Toegevoegde Waarde in aftrek te brengen.

27.

Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel een recht van opstal, grondrente of andere soortgelijke rechten, wordt de courtage berekend over het tienvoud van de jaarlijkse overeengekomen canon, de rente, dan wel volgens ter plaatse geldend gebruik.

28.

Bij koop en verkoop van een appartementsrecht wordt de courtage berekend over de koopsom van het appartementsrecht.

29.

Bij koop en verkoop van een lidmaatschapsrecht van een coöperatieve vereniging tot exploitatie van registergoed of van aandelen in onverdeelde eigendommen wordt de courtage berekend over de koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of -aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele

hypothecaire lening.

 

30.

Gelijkgesteld met koop-en verkoopovereenkomsten worden:

-

ruilkoop

-

huurkoop

-

koop en verkoop op afbetaling

-

koop en verkoop die niet zonder meer de verplichting tot levering bevatten

(economische eigendomsoverdracht)

-

het vestigen van het recht van erfpacht of opstal.

31.

Bij huur-en verhuurovereenkomsten met betrekking tot registergoed wordt de courtage berekend over de huursom met inachtneming van de overige hieronder vermelde regels.

32.

Onder de huursom wordt verstaan het bedrag dat de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het registergoed voor het eerste huurjaar.

4

33.

De courtage wordt berekend over de huursom + Belasting Toegevoegde Waarde indien dit van toepassing is tenzij de huurder gerechtigd is de Belasting Toegevoegde Waarde in aftrek te brengen.

34.

Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar, en dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds bekend is, terwijl dit kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waardeontwikkeling van de euro, wordt voor de berekening van de courtage in aanmerking genomen het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren

waarop zij betrekking hebben.

 

 

 

35.

Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan of voor een periode van minder dan vijf jaar en vervolgens voor onbepaalde tijd, worden aangemerkt als overeenkomsten met een looptijd van vijf jaar.

36.

Overeenkomsten die voorzien in een stilzwijgend doorlopen doch tevens een einddatum hebben, worden aangemerkt als overeenkomsten met een looptijd tot die einddatum.

37.

Gedeelten van huurjaren worden als geheel huurjaar gerekend.

38.

Gelijkgesteld aan huur-en verhuurovereenkomsten worden:

-

 


Ik wil graag meer weten over:

Contact gegevens